I inköpskedjan sträcker sig ansvaret nära och fjärran

Aktörerna i kaffekedjan står inför nya utmaningar – efterfrågan växer snabbare än kaffeproduktionen, odlingen domineras av små plantager, klimatet förändras och konsumenternas intresse ökar för hur kaffet produceras. Småodlare producerar mer än 70 % av allt kaffe i världen.

Deras kompetens, välfärd och intresse för kaffeodlingen är mycket viktiga för hela kaffebranschens framtid. Ansvarsfullheten är en allt viktigare faktor då det gäller att trygga världens kaffeproduktion.

 

 

 

Det är Pauligs mål att trygga att allt bolagets kaffe produceras på ett ansvarsfullt sätt genom hela värdekedjan, från böna till kopp. Arbetet är utmanande och kräver såväl uppmärksamhet som en fortlöpande utveckling av verksamhetsmetoderna. Råkaffet står för största delen av Pauligs inköp, men bolaget köper också stora mängder annat material liksom olika produkter och tjänster. Paulig satsar på ett strategiskt partnerskap med leverantörer som väljs ut enligt ännu strängare kriterier än förr. Alla inköp regleras av enhetliga principer och anvisningar.

Ansvarscertifieringen blir allt viktigare för att främja hållbar utveckling i kaffebranschen. De ledande certifieringsprogrammen i branschen är UTZ CERTIFIED, Rättvis handel, Luomu och Rainforest Alliance.

Som ett led i utvecklingen av företagets ansvar anslöt sig Paulig i början av 2013 till organisationen 4C. Den är ett gemensamt projekt för kaffeodlare, kaffeexportörer och -importörer, kaffeindustrin och medborgarorganisationer, vars mål är att främja hållbar utveckling i kaffeproduktionen. www.4c-coffeeassociation.org

Läs vår inköpsbesiktning 2014.

 

Pauligs inköp av certifierat kaffe (ton)

Andelen ansvarscertifierat råkaffe såld i världens kaffehandel är 10-15 %. Att tillverka produkter av ansvarscertifierade råvaror kan tidvis vara utmanande på grund av råvarornas kvalitet och det knappa utbudet. Cirka 6,6 % av det råkaffe Paulig köpte in år 2014 var ansvarsmärkt.

 

 

Spårbarhetens utveckling

Tillsammans med sina handelspartner utvecklar Paulig målmedvetet spårbarheten hos allt kaffe bolaget köper. Av det kaffe Paulig köpte in år 2014 kunde 100 % spåras till exportföretag i ursprungsländerna, 89 % till kooperativ och hanteringsanläggningar, och 40 % ända till kaffeplantagerna eller kooperativ som representerar plantagerna.