En välmående personal – kärnan i ansvarsarbetet

Pauligs kända varumärken föds som ett resultat av våra sakkunniga kaffeproffs arbete. Pauligs affärsverksamhet i kaffesektorn sysselsätter nästan 500 personer i sju olika länder.

I vårt hus finns många olika slags arbetsuppgifter inom inköpsfunktionen, produktionen, kvalitetsbedömningen och produktutvecklingen, i laboratoriet, i utbildningsverksamheten, i kundtjänsten samt inom försäljningen, marknadsföringen och ekonomifunktionerna. Yrkesbenämningar som är speciella för vår bransch är rostare och provsmakare.

Arbetsgivarens omsorg om och ansvar för personalen avspeglas som ansvarsfullhet hos hela företaget. Gott ledarskap är en nyckelfaktor för att de anställda ska trivas i arbetet och företaget ska skapa resultat. Paulig mäter också ledarskapet och hur det lyckas. Vid sidan av ledarskapskulturen påverkas personalens välbefinnande bland annat av arbetshälsan och arbetarskyddet, och av utvecklingsarbete och utbildning. Hos Paulig stärks personalens välbefinnande av en aktiv klubb- och fritidsverksamhet.

Satsningarna på företagshälsovården och arbetarskyddet lönar sig. Mängden frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall är klart lägre hos Paulig än i branschen i genomsnitt. I de nya rosterierna i Nordsjö och Tver har vi fäst mycket uppmärksamhet vid arbetsmiljön och trivseln, bland annat genom ergonomin, ventilationen och belysningen.

Hur personalansvaret förverkligas mäts i en TellUs-enkät som vart annat år genomförs i hela koncernen.

Läs vår personaltbesiktning 2014.

 

Utvecklingen för nyckeltalen för arbetshälsan i Nordsjö rosteri*

Mängden frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall är klart lägre hos Paulig än i livsmedelsbranschen i genomsnitt. År 2013 var olycksfrekvensen 5, då den i hela livsmedelsindustrin år 2011 var 43, och i alla branscher i genomsnitt cirka 31. (Källa: TTK)

 

 

Utvecklingen för nyckeltalen för arbetshälsan i Ryssland och Baltien

 

*Antalet arbetsolyckor LTI 1.
Olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga, inkluderar inte olyckor under vägen till arbetet

**Olycksfrekvens LTIF.
Olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga, per en miljon utförda arbetstimmar