Miljöfrågorna följs upp noggrant

Paulig strävar efter att agera skonsamt mot miljön, såväl direkt som indirekt och genom hela kaffekedjan. Starkast kan vi påverka miljöfrågorna i vår egen verksamhet, i logistiken, produktionen och valet av förpackningar.

Paulig strävar efter att agera skonsamt mot miljön, såväl direkt som indirekt och genom hela kaffekedjan. Starkast kan vi påverka miljöfrågorna i vår egen verksamhet, i logistiken, produktionen och valet av förpackningar.

I ursprungsländerna kan vi påverka genom kommunikationen med våra samarbetspartner, genom att delta i projekt som stöder användningen av miljövänliga odlings- och förädlingsmetoder, samt genom att köpa in råvaror som har producerats med hänsyn för miljön.

Pauligs rosterier i Nordsjö i Helsingfors och i Tver i Ryssland är moderna och energieffektiva, och de ligger vid logistiska knutpunkter. Vi fäster uppmärksamhet vid energianvändningen, minimerar avfallsmängderna och återvinner så mycket som möjligt. I rosteriet i Nordsjö uppstår det numera inget blandavfall eller avfallsvatten alls då produktionsprocessen löper normalt. Även i fråga om förpackningsmaterial eftersträvar vi en allt högre nyttoanvändning och större materialeffektivitet.

I styrningen av miljöfrågor utgår vi från den internationella miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar för att stärka personalens medvetenhet om ekologisk konsumtion, så att vi ännu bättre ska kunna beakta miljöfrågor i vårt dagliga arbete. För att göra kontorsarbetet miljövänligare deltar vi också i WWF:s Green Office-program.

Läs vår miljöbesiktning 2014.

 

Energiförbrukning per kalenderår per producerat ton (kWh/t) i Nordsjö

 

"År 2010 lade vi ner produktionen i vårt gamla rosteri i Nordsjö och körde igång produktionen i det nya rosteriet, vilket givetvis påverkade energiförbrukningen och avfallsmängderna. De klart lägre siffrorna för 2011 visar att processerna i det nya rosteriet har kommit igång på allvar."

- Erkki Enström, produktionschef

 

Energiförbrukning per producerat ton (kWh/t) i Tver

  2013 2014
Naturgas kWh/t 410 440
Elektricitet kWh/t 190 230

 

Avfallsvolymer 2013 i Tver

Blandavfall 0,39 m3/t
Återvinningsbar avfall 6,83 kg/t
Bioavfall 21,68 kg/t

 

Användning av förpackningsmaterial

Paulig använde år 2014 yli 96 000 kg mindre förpackningsmaterial än året innan.

 

Den totala mängden sparat material
motsvarar i vikt cirka 90 personbilar.

Avfallsmängder per kalenderår per producerat ton (kilo/producerat ton kaffe) i Nordsjö

Avfallsvolymerna har följts upp systematiskt sedan år 2002. Målet är att alla avfallsfraktioner ska utnyttjas som material eller energi. På rosteriet i Nordsjö uppstår inte längre något osorterat blandavfall alls.