Hela kaffekedjan drar nytta av bättre spårbarhet

Spårbarheten utgör en del av riskhanteringen och kvalitetsledningen i kaffekedjan. Spårbarheten gör det möjligt att få information både om frågor kring råvarans kvalitet och om etiska aspekter i inköpskedjan. Ju bättre man känner kaffets ursprung desto enklare är det att trygga att leverans- och produktionskedjan fungerar, och att lösa eventuella problem som uppträder i den.

På grund av kaffehandelns enorma omfattning och att produktionen domineras av små plantager är det utmanande att spåra råkaffet ända till den plantage där det odlas. Vi har ännu långt kvar till att kunna spåra allt kaffe, eftersom det inte finns globalt etablerade metoder för det. Det finns också stora skillnader mellan de olika kaffeproducerande länderna. Samtidigt ökar konsumenternas intresse hela tiden för kaffets ursprung och en ansvarsfull produktion.

Tillsammans med sina handelspartner utvecklar Paulig målmedvetet spårbarheten hos allt kaffe bolaget köper.

Av det kaffe Paulig köpte in år 2013 kunde 100 % spåras till exportföretag i ursprungsländerna, 89 % till kooperativ och hanteringsanläggningar, och 39 % ända till kaffeplantagerna eller kooperativ som representerar plantagerna. Spårbarheten varierar mellan de olika ursprungsländerna.

Spårbarhetsundersökningarna fortsätter även år 2014. Undersökningarna görs genom stickprov, men de omfattar en stor del av råkaffeinköpen. Paulig ställer upp spårbarhetsmål och följer upp spårbarheten separat för varje land. För att målen ska vara realistiska måste man beakta att de olika länderna befinner sig i olika faser av utveckling.