Principer för rapporteringen

Paulig har sedan 2003 årligen rapporterat sitt företagsansvar. Pauligs rapportering fokuserar på de för verksamheten väsentliga ansvarsfrågorna som definieras i den årligen uppdaterade väsentlighetsbedömningen.

Paulig tillämpar i sin rapportering Global Reporting Initiativs (GRI) G3-riktlinjerna. Enligt självvärdering fyller rapporteringen kraven för GRI:s tillämpningsnivå C. 

Rapporteringsperioden är redovisningsperioden 1.1– 31.12.2014. Ansvarsuppgifterna för 2014 publicerades på Pauligs webbplats den 11.5.2015.

Rapporteringen av ansvarsuppgifter omfattar den egna verksamheten inom Paulig-koncernens kaffegrupp. De ekonomiska nyckeltalen är tagna ur den lagstadgade bokföringen. De certifierade livsmedelssäkerhets-, miljö-, arbetshälsa- och säkerhetssystemen samt myndighetsövervakningen omfattar Pauligs egen produktionsverksamhet i Finland, och i Ryssland med undantag för miljöcertifieringen. I beräkningen av personaltal tillämpas bokföringsnämndens allmänna anvisningar om upprättande av verksamhetsberättelse. Om det finns ändringar i tidigare nyckeltal, deras omfattning, begränsningar eller redovisningsprinciper, anges dessa i samband med respektive nyckeltal. Ansvarsuppgifterna som ingår i rapporten har inte bestyrkts.