Våra ansvarshandlingar väcker förtroende

28.9.2013

Våra intressentgrupper fäster allt större uppmärksamhet vid ansvarsfullheten i vår verksamhet, och ställer allt högre krav på den. I praktiken innebär ansvarsfullhet för oss på Paulig dagliga handlingar och val, långsiktigt arbete och engagemang.

Det arbete vi gör återspeglas i form av förtroende hos intressentgrupperna. Detta syns bland annat i den omfattande, årliga undersökningen som mäter företagens anseende och ansvarsfullhet i Finland, där vi ytterligare har stärkt vår ställning bland de mest ansvarsfulla företagen. Men ansvarsfullheten måste även ledas och främjas systematiskt. Vi satsar nu ännu kraftigare än förr på detta och arbetet leds av en företagsansvarschef utsedd för uppdraget.

I affärsverksamheten kring kaffe sträcker sig ansvaret över hela världen: från ursprungsländerna genom inköpskedjan och produktionsanläggningarna ända till konsumenterna som avnjuter sitt kaffe på olika marknader. Våra kaffeleverantörer står i en nyckelposition. De har alla genom sina underskrifter förbundit sig vid att följa våra etiska inköpsprinciper som bygger på internationella avtal och konventioner. I ursprungsländerna och i inköpskedjan kan vi bäst främja ansvar i samarbete med andra aktörer. Genom International Coffee Partners idkar vi praktiskt samarbete med småodlare för att utveckla deras verksamhet och levnadsförhållanden. Vi vill förbättra kaffeodlarnas utkomst och samtidigt hela familjens och samhällets välfärd genom att förbättra produktiviteten i kaffeodlingen. I början av 2013 anslöt vi oss också till International Coffee Partners -yhteisön kautta teemme käytännön yhteistyötä pienviljelijöiden kanssa heidän toimintansa ja elinolojensa kehittämiseksi. Haluamme edistää kahvinviljelijöiden toimeentuloa ja samalla koko perheen ja yhteisön hyvinvointia lisäämällä viljellyn kahvin tuottavuutta. Liityimme vuoden 2013 alussa myös kestävää kehitystä edistävään organisationen 4C som arbetar för att främja hållbar utveckling och där mer än 250 aktörer i kaffebranschen i olika länder är medlemmar. 

En framgångsrik affärsverksamhet skapar grunden för ansvarsfullhet. Vi eftersträvar tillväxt särskilt i Ryssland, OSS-länderna och Baltikum. I Moskvaregionen och i Baltikum är vi marknadsledande på rostat kaffe. Rosteriet som vi har öppnat i Tver ger oss ett ännu starkare fotfäste i Ryssland. Marknaden för kaffetjänster i Sverige och Norge erbjuder också goda möjligheter. Vårt mål är att höja den andel som försäljningen på marknader utanför Finland står för, från nuvarande 32 procent till 40 procent. Samtidigt vill vi fortsätta värna om de finländska konsumenternas kaffenjutningar.

Oavsett vilken marknad det handlar om avgörs vår framgång av konsumenternas intresse för våra produkter. Vi lanserar aktivt nya produkter och tjänster på marknaden och erbjuder konsumenterna möjlighet att välja mellan olika alternativ.

Internationaliseringen ger ansvarsfullheten nya dimensioner, eftersom utgångspunkterna för den kan vara mycket olika på olika marknader. I Baltikum och Ryssland kartlade vi i fjol konsumenternas uppfattningar om ansvarsfullhet för att bättre förstå deras förväntningar. År 2013 lanserar vi gemensamma etiska principer som är avsedda för vår egen personal och som omfattar hela koncernen, samt ett nytt utbildningsprogram kring dem.

En kompetent och engagerad personal är livsviktig för företagets framgång. TellUs-enkäten som genomfördes i höstas för att kartlägga personalansvarets olika delområden visade att vi har gjort framsteg framförallt i utvecklingen av chefsarbetet. Fortlöpande utbildning och ledarskapsutveckling spelar här en nyckelroll. De nya värdena som lanserades i fjol har också haft stort genomslag. Fortfarande måste vi förbättra våra verksamhetsmodeller, strömlinjeforma beslutsfattandet och försäkra oss om att vår kompetens och vårt kunnande utnyttjas effektivt.

Vi bär vårt ansvar som företag från böna till kopp. Vi vill att Paulig ska lämna en god eftersmak, inte bara som kaffe utan också som arbetsplats, samarbetspartner och medlem i det omgivande samhället.

Välkommen att följa hur ansvarsfullheten utvecklas i kaffekedjan

Elisa Markula
Verkställande direktör
Paulig kaffegruppen