En välmående personal – kärnan i ansvarsarbetet

Pauligs kända varumärken föds som ett resultat av våra sakkunniga kaffeproffs arbete. Pauligs affärsverksamhet i kaffesektorn sysselsätter nästan 500 personer i sju olika länder.

I vårt hus finns många olika slags arbetsuppgifter inom inköpsfunktionen, produktionen, kvalitetsbedömningen och produktutvecklingen, i laboratoriet, i utbildningsverksamheten, i kundtjänsten samt inom försäljningen, marknadsföringen och ekonomifunktionerna. Yrkesbenämningar som är speciella för vår bransch är rostare och provsmakare.

Arbetsgivarens omsorg om och ansvar för personalen avspeglas som ansvarsfullhet hos hela företaget. Gott ledarskap är en nyckelfaktor för att de anställda ska trivas i arbetet och företaget ska skapa resultat. Paulig mäter också ledarskapet och hur det lyckas. Vid sidan av ledarskapskulturen påverkas personalens välbefinnande bland annat av arbetshälsan och arbetarskyddet, och av utvecklingsarbete och utbildning. Hos Paulig stärks personalens välbefinnande av en aktiv klubb- och fritidsverksamhet.

Satsningarna på företagshälsovården och arbetarskyddet lönar sig. Mängden frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall är klart lägre hos Paulig än i branschen i genomsnitt. I de nya rosterierna i Nordsjö och Tver har vi fäst mycket uppmärksamhet vid arbetsmiljön och trivseln, bland annat genom ergonomin, ventilationen och belysningen.

Hur personalansvaret förverkligas mäts i en TellUs-enkät som vart annat år genomförs i hela koncernen. Nästa enkät genomförs på hösten 2012.

Back to top