Vanliga frågor

Hur gör jag mig av med kaffeförpackningen?

Kaffeförpackningar i laminatmaterial sorteras som blandavfall.

 

Hur sorteras och återvinns kapslarna för Paulig Cupsolo-bryggaren?

Förpackningen som kapslarna säljs i är av kartong och kan sorteras som returkartong och återvinnas. De använda plastkapslarna sorteras som blandavfall eftersom det i allmänhet finns lite kaffe kvar i dem, det vill säga biomassa. Helt tomma kapslar kan sorteras som energiavfall.

 

Vad innebär spårbarhet?

Att spåra en produkt betyder att man utreder vilken rutt de råvaror som har använts för en produkt har följt. Man börjar från slutprodukten och går via råvaruleverantörer och eventuella mellanstationer ända till råvaruproducenten. Då det gäller kaffe handlar det om den plantage där kaffet har odlats.

Genom att spåra en produkt kan vi få information både om frågor kring råvarans kvalitet och om etiska aspekter i inköpskedjan. Det gör det möjligt att ingripa bland annat i eventuella smakfel hos råvaran och att få information om var i kedjan felet har uppstått.

 

Vad avses med certifierat kaffe?

Certifierat kaffe, det vill säga ansvarsmärkt kaffe har odlats och producerats i enlighet med krav som reglerna för den aktuella certifieringen ställer. Att kraven efterföljs övervakas genom oberoende och utomstående granskningar en gång om året. Uppskattningsvis 8 procent av världens kaffeproduktion är ansvarsmärkt (Volcafe 2011).

De kändaste certifikaten i kaffebranschen är Rättvis handel det vill säga Fairtrade, UTZ CERTIFIED, Rainforest Alliance och Luomu i Finland. I Sverige används KRAV-märkning. En del kaffeplantager har flera olika certifikat.

 

Vad är det för skillnad mellan de olika certifikaten?

De olika programmen för ansvarscertifiering har som gemensamt mål att främja ansvar i produktionskedjan. De har emellertid lite olika fokus för sina ansvarskriterier. Det pågår internationella projekt för att förenhetliga kriterierna för de olika frivilliga standarderna, se www.isealalliance.org.

UTZ CERTIFIED-certifieringen beaktar ekonomiska och sociala aspekter samt miljöaspekter. Programmet lägger stor tyngd på att utveckla odlarnas yrkeskunskap och förbättra plantagernas lönsamhet.

Rättvis handel beaktar också alla tre delområden av ansvaret. Programmet riktar sig främst till småbrukare och betonar starkare än de andra certifieringarna en utveckling av välståndet i det lokala odlarsamhället.

EU-direktiven om ekologisk odling betonar miljöaspekten. Luomu-märket visar att produkten har producerats enligt kraven för ekologisk odling, och att detta kontrolleras systematiskt.

KRAV-certifieringen som används i Sverige förutsätter att produkten är både etiskt certifierad och miljöcertifierad (t.ex. Luomu + Rättvis handel eller Luomu + UTZ CERTIFIED).

Luomu och UTZ CERTIFIED prissätts enligt marknaden. För UTZ-kaffe betalar köparen ett separat avtalat certifieringstillägg till säljaren. För Rättvis handel-kaffe betalar köparen alltid minst ett lägsta garantipris. Oberoende av prisnivån betalas utöver världsmarknadspriset ett Rättvis handel-tillägg till producenten.

 

Vilken nytta gör ansvarscertifieringen?

En allt större del av konsumenterna vill veta var och i hurdana förhållanden det kaffe de dricker har producerats. Genom att använda certifierat kaffe kan man göra det möjligt, eftersom certifieringen förutsätter en noggrann uppföljning som innebär att man vet exakt varifrån kaffet kommer och hur det har producerats.

Certifieringen är alltid förknippad med ett regelverk som kaffet måste produceras enligt. I regelverken ingår krav på bland annat miljöskydd, arbetarskydd, arbetstagarnas ålder, boendeförhållanden, löner och arbetstagarnas rättigheter. De olika certifieringssystemen betonar delvis olika saker.

 

Vilka ansvarscertifierade produkter har Paulig i sitt sortiment?

UTZ CERTIFIED-märkta produkter är Paulig Brazil, Paulig Espresso Originale och Paulig Kenya. Rättvis handel- och Luomu-märkta är Paulig Mundo, Paulig Mexico och Paulig Colombia, samt Paulig Professional-serien som säljs till storkök. Paulig Professional är också KRAV-märkt.

 

Varför är de mest populära kaffemärkena som Jubileums Mocca och President inte certifierade?

Jubileums Mocca och President är produkter som har en lång tradition och som konsumenterna uppskattar tack vare deras höga kvalitet och goda smak. Det är omöjligt att tillverka dem av certifierade råvaror utan att förändra kvaliteten, eftersom tillgången på rätt sorts råkaffe inte är tillräckligt stor och jämn. Certifiering är bara ett av flera sätt att garantera att en produkt produceras på ett ansvarsfullt sätt.

Alla inköp av råkaffe Paulig gör styrs av stränga etiska riktlinjer som alla våra kaffeleverantörer känner till. Vi utvecklar hela tiden målmedvetet spårbarheten hos allt vårt kaffe. Våra kvalitetskrav främjar också ansvarsfullhet: vi använder endast bönor av hög kvalitet som ger odlarna en högre ersättning än börspriset. Vi rostar kaffet i ett modernt och energieffektivt rosteri.

 

Kommer Paulig att lansera flera certifierade produkter?

I vårt sortiment finns redan flera certifierade produkter, såväl för detaljhandeln som för caféer och restauranger. Vi utökar vårt produkturval enligt behov, med hänsyn till konsumenternas och kundernas önskemål.

 

Hur kan man vara säker på att plantagerna som råkaffet kommer ifrån inte använder barnarbetare?

Certifierade kaffeplantager har förbundit sig att följa ILO:s avtal som förbjuder barnarbete. Plantagerna granskas årligen. De övriga leverantörerna Paulig köper kaffe av har förbundit sig att följa våra etiska inköpsprinciper som bygger på ILO-avtalet, och vi slutar köpa kaffe från plantager där missförhållanden konstateras. Våra inköpare besöker årligen plantager i flera länder, men utan utomstående granskningar kan vi inte helt utesluta att minderåriga arbetar på plantagerna.

 

Hur mycket investerar Paulig årligen i företagsansvarsfrågor?

Ansvaret är en del av vår normala verksamhet. Vi specificerar inte investeringar i ansvar jämfört med andra investeringar.