Företagsansvarsarbetet är en del av vår dagliga arbete

Inom Paulig-koncernens kaffegrupp utgör företagsansvarsarbetet en del av ledningens dagliga arbete och det är divisionschefen som ansvarar för det. I alla företag som ingår i koncernen vilar företagsansvaret på ett gemensamt kärnlöfte, koncernens värden och ledningsmodell samt anvisningar för ansvarsfulla verksamhetsmetoder (Etiska principer och Supplier Code of Conduct). Även företagsansvarsprogrammet är gemensamt för alla enheter, men det praktiska genomförandet sker inom divisionerna och de olika länderna där bolaget verkar. Kaffegruppen rapporterar sitt ansvar i enlighet med GRI-riktlinjerna (Global Reporting Initiave).

Företagsansvarsarbetet inom kaffegruppen utvecklas av en ledningsgrupp för företagsansvaret, under ledning av divisionschefen. Gruppen analyserar vilka förväntningar de viktigaste intressentgrupperna har, inleder de utvecklingsprojekt som behövs och säkerställer att målen för företagsansvaret nås i praktiken. För planeringen och utvecklingen av företagsansvarsfrågorna på ett praktiskt plan svarar företagsansvarschefen. För att målen ska nås är det väsentligt att företagsansvaret görs till en del av den dagliga verksamheten i organisationens alla delar.

Läs mera om vår ansvarsarbetetes olika delområden 2013.

Väsentlighet och riskhantering

Företagsansvaret är ett av de centrala riskområdena för Paulig-koncernen. De viktigaste riskerna och möjligheterna förknippade med kaffegruppens företagsansvar presenteras i väsentlighetsbedömning. I Paulig-koncernens riskhanteringspolicy definieras hur strategiska, operativa och oförutsedda risker sköts och hanteras. Vi definierar riskerna som osäkerhetsfaktorer som kan vara såväl möjligheter som risker för våra affärsfunktioner och genomförandet av strategin. I den årliga riskbedömningen analyserar vi systematiskt hur betydande och sannolika riskerna är och hur de utvecklas. Åtgärderna för riskhantering utvärderas årligen och följs upp. Riskhanteringen är en väsentlig del av den strategiska och operativa ledningen. De centrala riskerna och riskhanteringens handlingsplan presenteras till Paulig Groups styrelse årligen.